flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

правила внутрішнього розпорядку

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол зборів суддів та працівників Новосанжарського районного суду

Полтавської області

«27» листопада 2017 р. № 5

 

ПРАВИЛА

ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ ПРАЦІВНИКІВ

НОВОСАНЖАРСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ

ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

         Правила внутрішнього трудового розпорядку в Новосанжарському районному суді Полтавської області (далі - Правила) розроблено згідно положень статей Конституції України, Кодексу законів про працю України, Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Закону України «Про державну службу», Положення про апарат Новосанжарського районного  суду Полтавської області.

         Правила поширюються на суддів, державних службовців, працівників патронатної служби, службовців, робітників, та працівників суду, які виконують функції з обслуговування Новосанжарського  районного суду Полтавської області (далі - працівники суду) та є обов’язковими до виконання.

         Метою Правил є забезпечення трудової дисципліни, раціонального використання робочого часу, підвищення якості і продуктивності праці шляхом створення необхідних умов для нормальної продуктивної роботи, свідомого і сумлінного виконання працівниками своїх трудових обов’язків.

         Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного впливу.

         Для державних службовців суду Правила встановлюються з урахуванням Закону України «Про державну службу».

         Загальні положення щодо організації внутрішнього службового розпорядку суду, режим роботи, умови перебування державного службовця в суді та забезпечення раціонального використання його робочого часу визначають Правила внутрішнього службового розпорядку Новосанжарського районного суду Полтавської області.

         Діяльність працівників суду ґрунтується на наступних принципах:

         Усі питання, пов'язані із застосуванням Правил, вирішуються головою суду та/або керівником апарату суду в межах наданих їм законом повноважень.

 

ІІ. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ СУДДІВ ТА

ПРАЦІВНИКІВ СУДУ

 

Призначення на посаду судді здійснюється Президентом України на підставі подання Вищої ради правосуддя протягом тридцяти днів з дня отримання такого подання.

Звільнення з посади судді здійснюється виключно з підстав, передбачених ч. 6 ст. 126 Конституції України, за рішенням ухваленим Вищою радою правосуддя.

У разі звільнення з посади судді відповідний наказ видає голова суду на підставі акта про звільнення.

Працівники реалізують своє право на працю шляхом укладання трудового договору в установленому законом порядку.

Призначення на посади працівників апарату суду та їх звільнення здійснюється відповідно до Конституції України, Законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу», «Про запобігання корупції» та чинного трудового законодавства.

Призначення на посади керівника апарату суду та його заступника, їх звільнення здійснюється відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» начальником територіального управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області за погодженням голови суду.

Прийняття на посади та звільнення з посад службовців, працівників, які виконують функції з обслуговування, та робітників приймаються відповідно до вимог трудового законодавства.

Працівники патронатної служби призначаються на посаду з дотриманням вимог чинного трудового законодавства, Положення про помічника судді суду загальної юрисдикції, затвердженого Рішенням Ради суддів України. Призначення на посади працівників патронатної служби оформляється наказом керівника апарату суду за поданням судді.

Призначення на державну службу здійснюється відповідно до Закону України «Про державну службу» за конкурсним відбором у порядку, встановленому чинним законодавством.

Особа, призначена на посаду державної служби вперше, виголошує Присягу державного службовця у присутності державних службовців структурного підрозділу, на посаду в якому її призначено, представників служби управління персоналом суду, підписує текст цієї Присяги і зазначає дату її складення. Про складання Присяги державного службовця робиться запис у трудовій книжці державного службовця.

Під час укладення трудового договору громадяни зобов’язані подати до відділу по роботі з персоналом:

Особи, які претендують на зайняття посад державних службовців, крім вище перелічених, зобов’язані подати ще й такі документи:

Прийняття на роботу без подання зазначених документів не допускається.

Призначення на посади державних службовців та прийняття на роботу інших працівників апарату суду оформлюється наказом, який видає керівник апарату суду.

При укладенні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яку йому доручається виконати. Умова про випробування зазначається в наказі про прийняття на роботу.

Випробування встановлюється згідно із законодавством на строк:

Якщо працівник в період випробування був відсутній на роботі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або з інших поважних причин, строк випробування може бути продовжено на відповідну кількість днів, протягом скількох він був відсутній.

Якщо після закінчення строку випробування працівник продовжує працювати, то він вважається таким, який витримав випробування, і трудовий договір з ним може бути розірвано лише на загальних підставах.

Під час прийняття працівника на роботу або в разі переведення його у встановленому порядку на іншу роботу відповідальна особа зобов’язана:

Переведення працівників апарату суду на іншу посаду здійснюється згідно із законодавством.

Працівникам, що стають на роботу вперше, трудова книжка оформлюється не пізніше п’яти днів після прийняття на роботу. Ведення трудових книжок здійснюється згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників.

Трудові книжки працівників зберігаються, як документи суворої звітності, а відповідальність за організацію ведення обліку і їх видачу покладається на відділ з питань персоналу.

Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством. Працівники апарату суду мають право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це керівництво суду письмово за два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу через причини, передбачені частиною першою статті 38 Кодексу законів про працю України, керівництво суду повинно розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.

За домовленістю між працівником і керівництвом суду трудовий договір може бути розірваний і до закінчення строку попередження про звільнення.

Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, державна служба припиняється згідно з положеннями Закону України «Про державну службу».

Припинення трудового договору працівників апарату суду оформляються наказом керівника апарату суду.

Керівник структурного підрозділу при звільненні працівника повинен забезпечити передачу цим працівником всіх службових документів та матеріальних цінностей іншій особі. Державні службовці, в разі звільнення, здійснюють передачу справ і майна (з діловодства) у порядку, визначеному Правилами внутрішнього службового розпорядку Новосанжарського районного суду Полтавської області, затвердженого загальними зборами державних службовців суду .

У день звільнення працівника суду консультант суду (по роботі з персоналом) видає працівнику трудову книжку із внесеним до неї записом про звільнення. Днем звільнення вважається останній день роботи працівника в суді.

 

ІІІ. ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ СУДУ

 

Працівники суду мають право:

 

        Працівники суду мають також інші права  відповідно до чинного законодавства України.

 

Працівники суду зобов’язані :

 

 

ІV. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ СУДУ

 

Адміністрація  суду  зобов’язана :

Адміністрації забороняється приховувати факти та обставини, що становлять загрозу для життя, здоров'я і безпеки працівників суду.

 

  1. РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЧАС ВІДПОЧИНКУ

 

Нормальна тривалість робочого часу працівників суду не може перевищувати 40 годин на тиждень. Установлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями - суботою та неділею.

Робочий час працівників Новосанжарського районного суду Полтавської області починається щоденно із понеділка по четвер о 8:00 годині та закінчується о 17:15 годині; в п’ятницю робочий час починається о 8:00 годині закінчується о 16:00 годині.

Напередодні святкових та неробочих днів, що визначені статтею 73 КЗпП України, тривалість роботи працівників скорочується на одну годину.

Облік робочого часу у суді здійснюється у табелі обліку використання робочого часу.

Працівникам надається щодня перерва для відпочинку та харчування: із понеділка по четвер з 12:00 години до 13:00; в п’ятницю - з 12:00 години до 13:00 години. Перерва не включається в робочий час.

Працівники суду використовують час перерви на свій розсуд, на цей час вони можуть відлучатися з місця роботи.

Працівникам суду забороняється в робочий час залишати робочі місця без дозволу керівництва суду.

У робочий час забороняється відривати працівників суду від їхньої безпосередньої роботи, змушувати їх виконувати громадські обов’язки чи брати участь у різних заходах не пов’язаних із службовою діяльністю.

Надурочна робота та робота у вихідні та святкові дні не допускається. Залучення працівників до надурочної роботи, роботи у вихідні та святкові дні, яка компенсується відповідно до чинного законодавства, провадиться у випадках та за умов, передбачених чинним законодавством, за письмовим наказом керівництва суду.

Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи працівники зобов’язані за розпорядженням керівництва суду з’являтися на службу у вихідні, святкові та неробочі дні, робота за які компенсується відповідно до чинного законодавства.

Працівникам суду надаються відпустки із збереженням місця роботи (посади) і заробітної плати відповідно до Закону України «Про відпустки».

Державним службовцям суду щорічна основна та додаткова відпустка надається відповідно до Закону України «Про державну службу».

Працівникам суду надаються також інші щорічні додаткові відпустки відповідно до чинного законодавства.

Черговість надання відпусток визначається графіком, який затверджується наказом голови суду для суддів та наказом керівника апарату суду для працівників апарату та узгоджується з трудовим колективом на кожен календарний рік.

Графік складається з урахуванням необхідності забезпечення нормальної діяльності місцевого суду, особистих інтересів працівників та можливості їх відпочинку.

Графік доводиться до відома всіх працівників.

Надання відпусток суддям, керівнику апарату суду та його заступнику оформляється наказом голови суду, працівникам апарату суду – наказом керівника апарату суду.

Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд.

За рішенням керівництва працівники суду можуть бути відкликані з відпустки. Частина невикористаної відпустки, надається працівникові до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка.

Відкликання зі щорічної відпустки допускається за згодою працівника лише для відведення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відведення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна суду з додержанням вимог ч.1 ст. 79 Кодексу законів про працю України та в інших випадках, передбачених законодавством.

У разі відкликання працівника суду зі щорічної відпустки його працю оплачують з урахуванням тієї суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки.

Працівникам, які навчаються у вищих начальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі, надаються додаткові оплачувані відпустки у зв'язку з навчанням.

 

VІ. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ

 

За бездоганну та ефективну державну службу, за особливі заслуги до державних службовців можуть застосовуватися заохочення, передбачені ст. 53 Закону України «Про державну службу»:

  1. оголошення подяки;
  2. нагородження грамотою, почесною грамотою, іншими відомчими відзнаками державного органу;
  3. дострокове присвоєння рангу в порядку, визначеному цим Законом;
  4. представлення до нагородження урядовими відзнаками та відзначення урядовою нагородою (вітальний лист, подяка, почесна грамота);
  5. представлення до відзначення державними нагородами.

Працівники апарату суду можуть бути представлені до заохочувальних відзнак Державної судової адміністрації України у встановленому ДСА України порядку.

Заохочення стосовно керівника апарату та заступника керівника апарату застосовується начальником територіального управління Державної судової адміністрації України за поданням голови суду.

Заохочення стосовно працівників апарату суду застосовується керівником апарату за поданням безпосереднього керівника.

Заохочення оголошується в наказі (розпорядженні) та доводиться до відома працівника або всього колективу в урочистій обстановці. Відповідний запис вноситься до трудової книжки працівника суду.

 

VІІ. СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

За порушення трудової дисципліни, невиконання або неналежне виконання з вини працівника покладених на нього трудових обов'язків до такого працівника може бути застосоване дисциплінарне стягнення.

Дисциплінарне провадження щодо суддів здійснюють дисциплінарні палати Вищої ради правосуддя, відповідно до чинного законодавства.

Накладення дисциплінарного стягнення на керівника апарату суду, його заступника здійснює керівник територіального управління Державної судової адміністрації України на підставі подання голови суду.

Накладення дисциплінарного стягнення на інших працівників апарату суду здійснює керівник апарату суду.

За порушення трудової дисципліни, цих правил до працівника може бути застосовано один з таких заходів стягнення:

Звільнення як дисциплінарне стягнення, може бути застосоване відповідно до пунктів 3 ,4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України.

До державних службовців суду за невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків, визначених Законом України «Про державну службу» та іншими нормативно-правовими актами у сфері державної служби, посадовою інструкцією, а також порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни, крім догани і звільнення з посади державної служби, можуть застосуватись і один із таких видів дисциплінарного стягнення:

Державний службовець притягається до дисциплінарної відповідальності у порядку, встановленому Законом України «Про державну службу».

До застосування дисциплінарного стягнення суб’єкт призначення повинен вимагати від порушника трудової дисципліни письмових пояснень. У разі відмови працівника суду дати письмові пояснення складається відповідний акт.

Дисциплінарні стягнення застосовуються за конкретний виявлений проступок, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, без урахування  часу звільнення працівника суду від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

За кожне порушення трудової дисципліни накладається лише одне дисциплінарне стягнення.

Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення до працівника суду не буде застосовано нове дисциплінарне стягнення, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник суду не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, стягнення може бути зняте до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

 

VІІІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Правила внутрішнього трудового розпорядку Новосанжарського районного суду Полтавської області доводяться до відома працівників під розписку та розміщуються на офіційній веб-сторінці суду та на інформаційному стенді в приміщенні суду.